Share :
TOKOH  DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD

AGH. Prof. DR. Andi Syamsul Bahri, MA.

AGH. Prof. DR. Andi Syamsul Bahri, MA.

AGH. Prof. DR. Syamsul Bahri A. Galigo, MA, adalah putra Sulawesi Selatan, dilahirkan di Siwa, Pitumpanua-Wajo pada tahun 1955. Ayahnya bernama Andi Galigo Petta Lolo Manggabarani dan ibundanya bernama Hj. Sri Kamariyah Binti Abdul Basir Puang Madda. Setelah menammatkan pendidikannya ditingkat sekolah dasar (SDN) Bulete dan SMP Siwa pada tahun 1970, Beliau melanjutkan pendidikan di Pondok Pesanntren DDI Ujung Lare dibawah pimpinan AGH. Abdurrahman Ambo Dalle. 

Sepuluh tahun lamanya belajar di peantren dibawah asuhan Anregurutta Ambo Dalle kemudian meneruskan pendidikan di Universitas al-Azhar di Cairo-Mesir selama 8 tahun (1980-1987). Beliau pulang ke Pesantren DDI Kaballangan membantu Anregurutta Ambo Dalle selama lima tahun akhir tahun1990. Kemudian berangkat kedua kalinya ke Mesir untuk melanjutkan S3-nya di Universitas Cairo namun karena ada kendala biaya yang sulit ditanggulangi akhirnya pindah Universiti Kebangsaan Malaysia 1992-1998 hingga selesai PhD bidang Usuluddin dan Falsafah spesialisasi Bidang Ilmu Aqidah dan Tasawwuf. 

Pada tahun 1987 beliau ditakdirkan menikahi seorang wanita bugis dari kalangan keluarga sendiri kelahiran Jambi (1961) seorang guru SMP di Jambi dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Samihah, Umarsyam, Madihah dan Najihah. Kini mereka domisili di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. 

Semenjak tahun 1975 Beliau telah dipercayakan oleh Anregurutta Ambo Dalle mengajar di Pesantren dan tiga tahun kemudian telah dipercayakan menjadi kepala sekolah Aliyah Lil-banin Pesantren DDI Ujung Lare. Tahun 1979 ditugaskan sebagai pimpinan Perguruan DDI di Palu Sulawesi Tengah yang dikelolah dan didanai oleh keluarga besar Toko Gajamada di Kota Palu. 

Pada tahun 1987 beliau aktif mengajar di Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan mendampingi Anregurutta Ambo Dalle di samping menjadi dosen pada perguruan tinggi DDI di Sulawesi Selatan. Tahun 1992 belaiu mendapat tawaran dari Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai Dosen tamu mulai Mei 1992 hingga Mei 1999. Beliau bertugas sebagai dosen dakwah dan kepemimpinan di Fakulti Pengajian Islam UKM dibawah pimpinan Prof. Dato Abdul Shukor Husein bersama Prof. Dr. Dato Abdullah Mat Zin. 

Selanjutnya diundang ke Universiti Sains Islam (USIM) pada tahun 2000, Beliau menjadi pensyarah pertama yang diterima di Fakulti Dakwah dan Pengurusan Islam (Fakulti Kepemimpinan dan Pengurusan). Pada tahun 2003-2005 Beliau ditugaskan sebagai Timbalan Dekan pertama FKP dan berjaya dinaikkan pangkat ke Professor Madya dalam bidang dakwah dan aqidah Islam. 

Beliau telah banyak menulis buku dalam bidang Islamic Studies terutama yang boleh menjadi rujukan utama kepada mahasiswa USIM. Di antara buku-bukunya yang terkenal: al-Ijtihad fi al-Fikr al-Islami, Dirasat fi al-Fikr al-Islami, al-Harakah al-Batiniyyah fi Mizan al-Islam, Beberapa Isu Pemikiran Islam, Paradigma Dakwah dan Pelampau Agama, Pengenalan Ilmu Tasawuf, Syaikh Yusuf al-Taj dan pemikiran Tasawufnya dan lain-lain lagi. 

Beliau juga aktif menyajikan makalah ilmiyah diberbagai seminar Nasional dan Internasional sejak beliau di UKM dan USIM. Beliau menjadi anggota tiem tetap tafsir Al-Quran 30 juz (Bahasa Bugis) yang disponsori oleh Majlis Ulama Sulawesi Selatan. Beliau adalah pengawas dan penasehat Pondok Pesantren al-Mubarak Tobarakka di Kota Siwa, Wajo, Sulawesi Selatan, dan penasehat umum Organisasi DDI Ambo Dalle di Sulawesi Selatan. Di samping sebagai ketua umum KKSS warga bugis berhijrah, di Malaysia.

Nama: PROFESOR DR. SYAMSUL BAHRI BIN ANDI GALIGO
Nomor K/P: 51-277860 Warna: Hijau
Tempat/Tanggal Lahir: Siwa-Wajo, 04 Mei 1955
Kewarganegaraan: Indonesia
Status: Menikah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

 • Sekolah Dasar: Siwa Wajo
 • Sekolah Menengah Pertama: Siwa-Wajo
 • Sekolah Menengah Atas: MA DDI Pare-Pare (1978)
 • Strata 1 (Licience): Al Azhar University, Cairo-Mesir (1982)
 • Strata 2 (Magister): Cairo University, Cairo-Mesir (1987)
 • Strata 3 (Doktoral): Universitas Kebangsaan Malaysia (1998)

KURSUS YANG PERNAH DI IKUTI

 • Kursus Pendidikan dan Pengajaran di USIM
 • Kursus Kepimpinan dan pengurusan Islam di USIM
 • Kursus Fedagogi dan Andragogi di USIM

PENGALAMAN KERJA:

 • Tenaga Pengajar, di Pondok Pesanteren DDI (1975-1980)
 • Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI, Parepare (1987-1990)
 • Dosen di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (1992-1999)
 • Pembimbing dan Penguji beberapa Tesis MA/Ph.D
 • Pembimbing dan Penguji bagi calon Profesor/Profesor Madya
 • Pembimbing dan Penguji di berInstitusi dan Pengajian Tinggi.

AKTIVITAS DAKWAH dan SOSIAL:

 • Anggota Majlis Ulama Indonesia (MUI), Propinsi Sulawesi Selatan
 • Organisasi Dakwah, Darud Dakwah Wal-Irsyad, Indonesia
 • Lajnah Pentafsir al-Qur’an al-Kareem, Majlis Ulama Indonseia (Sulawesi Selatan)
 • Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan se-Malaysia
 • Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Sulawesi Selatan
 • Ikatan Keluarga Alumni Timur Tengah, Sulawesi Selatan

JABATAN:

Profesor, Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah, KUPU SB(mula: 25 September 2012)

PENGALAMAN ORGANISASI:

 • Pimpinan Pondok Pesantren DDI (Palu Sulteng)
 • Kepala Madrasah Aliyah DDI Ujung Lare Pare-pare
 • Dekan Fak. Usuluddin, Universitas DDI Parepare
 • Wakil Dekan Fak. Dakwah dan Urusan Islam, USIM
 • Ketua Program Dakwah dan Urusan Islam, USIM
 • Ketua Bidang Penyedidikan INFAD, USIM
 • Ketum PB Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) 2016-2020

PENGHARGAAN AKADEMIK:

 • Anugerah Penerbitan Pengajian Islam UKM tahun 1998
 • Anugerah Khas atas perhidmatan cemerlang di KUIM tahun 2002
 • Anugerah Penerbitan, Majelis Pelancaran Buku KUIM 2005
 • Anugerah Khidmat Setia Pensyarah Antarabangsa USIM tahun 2006
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang USIM tahun 2009
 • Anugerah Penulis Prolifik (Bahasa Arab) USIM, tahun 2011

TEMPAT-TEMPAT BERTUGAS

 • Pondok Pesanteren Daru Da’wah wal-Irsyad (DDI) di Parepare (1974-1980)
 • Sekolah Tinggi Agama Islam STAI DDI Kota Parepare, Indonesia (1987-1992)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) di Bangi Selangor, Malaysia (1992-1999)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) di Nilai Negeri Sembilan, Malaysia (2000-2012)
 • Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) Brunei Darussalam (2012- sekarang)

TANGGUNGJAWAB TUGAS SEKARANG:

 • Pengarah Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah, KUPU SB.
 • Tenaga Akademik di Fakulti Usuluddin, KUPU SB.

PENELITIAN ILMIAH:

 • Tarikat Tasawuf Muktabar di Malaysia-Indonesia. USIM Bandar Baru Nilai. No: PPPP (12) J 2007.
 • Mesej Dakwah Umdat al-Muhtajin Dalam Penghayatan Agama Masyarakat Melayu di Nusantara. No. UKM–GUP–TKS–08–08-274.  2008.
 • Ajaran Pengaruh Semasa Tasawwuf Syaikh Al-Sirhindi di Negeri  Kedah. PPPP/FKP-04-20708. 2008.
 • Kajian Pendekatan Pembersihan Jiwa (Tazkiyat al-Nafs) Tariqah-tariqah Muktabarah di Negeri Sembilan. PPP/FKP-04-11609. 2009.
 • Fatwa Aqidah Dan Ajaran Sesat: Manhaj Ifta (Pengeluaran Fatwa)  Di Negeri Selangor dan Negeri Sembilan. PPP/INF-04-30209. 2010.
 • Ahli Sunnah Waljama’ah: Sejarah, Metodologi dan Kefahaman. KUPU SB/C3/PDF/13/2011. 2012.

KARYA ILMIAH:

Artikel dalam Jurnal

 • al-Harakah al-Batiniyyah: Nash’atuha wa manahij di’ayatiha. Dalam Jurnal Islamiyyat, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
 • Masyarakat Muslim Asia Tenggara dan Amalan Tariqat tasawwuf. Dlm Jurnal al-Maw’izah, FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
 • Ulasan dan Kritikan Buku: Mengapa Tinggalkan Islam. Dalam Jurnal Ulum Islamiyyah, Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM).
 • Membangun Jati Diri Pendakwah Muda. Dalam Journal Of Civilization: Membangun Peradaban Kemanusiaan Dari Dunia Timur. (ICCS Vol 1 No 1).
 • Mengenali Bidaah dan Khurafat di Alam Melayu. Dalam Jurnal Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).
 • Kritikan Terhadap Pemikiran Islam Liberal. Dalam Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB).

Buku Diterbitkan:

 • al-Ijtihaad fi al-Fikr al-Islamiyy, Cetakan I , Fajar Ulung. Kuala Lumpur, 2002.
 • Usul al-‘Aqidah fi Daw Manhaj Ahli Sunnah. Cet.I Ma’had Al-Mubarak Li Dar al-Da’wah wal-Irsyad 2003.
 • Pemikiran Tasawwuf. Syaikh Abu Mahasin Yusuf al-Taj, Kuala Lumpur: Penerbit KUIM/USIM 2005.
 • al-Harakah al-Batiniyyah fi Mizan al-Islam. Kuala Lumpur: Penerbit KUIM 2005.
 • Dirasat fi al-Fikri al-Islamiy. Kuala Lumpur: Penerbit Fajr al-Ulum 2005/2007.
 • Anjakan Paradigma Dakwah Dalam Menangani Pelampau Agama. Bandar Baru Nilai: Penerbit KUIM 2006.
 • Isu Pemikiran Islam Masa Kini. Bandar Baru Nilai: Penerbit USIM 2007.
 • Pengenalan Ilmu Tasawuf. Bandar Baru Nilai: Penerbit USIM 2008.
 • Integrasi Agama & Kaunseling. Bandar Baru Nilai. Terbitan SPADA USIM 2008.
 • Muhadarat fi al- Aqidah al-Islamiyyah. Bandar Baru Nilai: Penerbit USIM 2009.
 • Agama dan Pemulihan. Bandar Baru Nilai. Terbitan SPADA USIM 2009.
 • Pendidikan Kanak-kanak dalam Islam. Terbitan PERMATA INSAN, USIM 2010.
 • Muhadarat fi Adab al-Ikhtilaf. Bandar Baru Nilai: Penerbit USIM 2010.
 • Kunci Memahami Ilmu Tasawuf. Bandar Seri Begawan: Pusat Penerbitan KUPU SB 2011.
 • Pengenalan Ahli Sunnah Waljama’ah. Bandar Seri Begawan: Pusat Penerbitan KUPU SB 2012.
 • Jalan Menuju Allah: Bingkisan Syaikh Yusuf al-Taj al-Khalwatiy di Ceylon. Bandar Baru Nilai: Penerbit USIM 2012.
 • Mencintai Rasulullah dan Fenomena Penghinaan. Bandar Seri Begawan: Pusat Da’wah Islamiah, KHEU 2013.

Share :