MAJELIS PENGURUS (PB-DDI)
MASA BAKTI 2016-2020

I. MAJELIS SYUYUKH

1. AG. Prof. H. M. Ali Yafie
2. AG. Dr (HC) H. M. Sanusi Baco, Lc.
3. AG. Prof Dr (HC) H. M. Faried Wadjedy, MA.
4. AG. Drs. H. Lukmanul Hakim, Lc.

II. MAJELIS ISTISYARI

KETUA : AG Prof. Dr. H. Abd Rahim Arsyad, MA.
WAKIL : Prof Dr. H Abd Rahman Halim, MA.
SEKRETARIS : Dr. H. Abd Rauf Aliyah, MA.

III. MAJELIS PENGURUS

KETUA UMUM : AG. PROF DR. H. ANDI SYAMSUL BAHRI GALIGO, MA.
WAKIL KETUA UMUM : AG. DRS. H. ALWI NAWAWI, M.Pd.

KETUA :

 1. Prof . Dr. H. MAKMUR SANUSI, MA
 2. Dr. H. HILMI MUHAMMADIYAH, M. Si
 3. H. AMRISFAUD HASAN, M.A.
 4. Prof. Dr.H. SAID KARIM ,SH.,MH
 5. H. AHMAD BAIHAQY SAEFUDDIN

SEKRETARIS JENDERAL : H.HELMY ALI YAFIE
WAKIL SEKRETARIS : DR. H. SUAIB TAHIR

SEKRETARIS :

 1. SYAHRULLAH ISKANDAR, MA
 2. DR. MUKHTAR YUNUS
 3. ARIFIN ABDULLAH,MA.
 4. AHMAD RASYID A. SAID, SS
 5. DRS. ABDURRAHMAN BAHNADI M.Ag.
 6. DR. FATMAWATI HILAL,M.AG.

DENDAHARA UMUM : H. ABD. RAHMAN, SH.
WAKIL BENDAHARA :

 1. DRS. H. MUSLIM SALAM
 2. H. MUHAMMAD AGUS

KEPALA SEKRETARIAT

DRS. H. AHMAD SAAD HAMDANY (Jakarta)
DRS. H. M. KASIM RAJAB, M.Pd. (Makassar)