Pemikiran Islam

0
345
Tafsir Surah An-Nashr dan Al-Kafirun

“Pemikiran” diambil dari kata ‘fikir’ menjadi ‘berfikir’ (thinking) dan akhirnya ‘pemikiran’ dalam Bahasa Melayu.

Perkataan “berfikir” kini digunakan secara meluas. Dasar perkataan fikir berasal dari perkataan Arab ‘fakkara’, ‘yufakkiru’, ‘tafkiran’.

Sebahagian ahli bahasa daripada wazan ‘dharaba’ yaitu ‘fakara’, ‘yafkiru’, ‘fakran’ atau ‘fikran’.

Jelasnya perkataan fikir berasal dari perkataan ‘al-fikr’.

Dalam al-Quran, perkataan fikr tidak disebut dalam bentuk kata nama.

Perkataan “fikrun” disebut dalam bentuk fiil madhi (perbuatan yang sdh selesai) dan mudhari’ (perbuatan yang sedang dilakukan), sighah mukhatab dan ghaib (kata ganti diri kedua dan ketiga). Misalnya; fakkara, yufakkiru dan tatafakkarun.

Jadi dengan cara ini, difahami bahwa Allah Subahanahu wata’ala mengingatkan kita bahwa usaha berfikir adalah usaha yang sangat berkaitan dengan manusia dan kemanusiaan.

Jadi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktivitas melalui kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, baik ia berupa qolbu, roh, atau dzihnun, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-hukum, atau hubungan antara sesuatu.

Pemikiran juga boleh dimaksudikan sebagai rangkaian ide yang berasosiasi (berhubungkait) atau daya usaha reorganisasi (penyusunan kembali) pengalaman dan tingkah laku yang dilaksanakan secara sengaja dan penuh kesadaran.

Pemikiran Islam

Pemikiran Islam pula boleh disimpulkan sebagai gagasan atau buah fikiran pemikir-pemikir Islam atau ulama’ bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul disebabkan berbagai-bagai faktor.

Antaranya ialah:

1. Sebagai usaha untuk memahami secara benar nilai dan ajaran agama Islam mengenai aqidah, ibadah dan akhlaq. Termasuk juga masalah-masalah muamalah seperti hal-hal ekonomi, politik, sosial, undang-undang dan lain-lain.

2. Sebagai usaha untuk mencari jalan keluar kepada persoalan-persoalan baru (masail mustajiddah) yang belum wujud pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat atau untuk memperbaiki tindakan-tindakan tertentu berdasarkan nilai-nilai Islam.

3. Sebagai penyesuaian antara prinsip-prinsip agama Islam dan ajaran-ajarannya dengan pemikiran asing yang mempengaruhi pemikiran umat Islam.

4. Sebagai pertahanan terhadap aqidah Islam dengan menolak ideologi, kepercayaan lain yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menjelaskan aqidah Islam yang sebenarnya.

5. Untuk menjaga dan memelihara prinsip-prinsip Islam (usuluddin) agar tetap utuh sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sepanjang masa hingga ke akhir zaman.