Profil AG. Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri AG., Lc., MA.

0
596
Pandangan keagamaan dan kebangsaan DDI

AG. PROF. DR. H. SYAMSUL BAHRI A. GALIGO, LC. MA.

Lahir di Siwa Wajo 04 Mei 1955

(Ketua Umum PB-DDI, Guru Besar dan Mantan Direktur Pengkajian ASWAJA Negara Brunei Darussalam)

Pendidikan:

– PhD, Usuluddin & Falsafah (Universiti Kebangsaan Malaysia) – 1998,

– MA, Falsafah Islam (Cairo University, Mesir) – 1987,

– LC, Aqidah & Falsafah (al-Azhar University, Mesir) – 1982,

– BA, UI Darud Da’wah Wal-Irsyad (DDI) Pare pare, Sulsel – 1978.

 

Pengalaman Akademik:

– Tutor/Dosen, Universitas Islam Addariyah/STAI-DDI (1978 – 1991),

– Dosen Senior, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (1992 – 1999),

– Guru Besar di Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (2000 – 2011),

– Dekan Fakulti Dakwah dan Pengurusan Islam, USIM, Malaysia,

– Ketua Bidang Kajian Aqidah, Institut Pengurusan Fatwa Sedunia (INFAD) USIM,

– Guru Besar di Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei (2012 – 2020),

– Dekan Pascasarjana, KUPU SB Negara Brunei Darussalam,

– Direktur Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah, Brunei Darussalam,

– Ketua Editor Jurnal Antarabangsa Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, KUPU SB Brunei,

– Pembimbing dan Penguji Tesis/Disertasi MA & Ph.D Universitas dalam dan luar negeri,

– Penilai kesepakaran untuk promosi pangkat Profesor/Prof Madya,

– Pembentang dan Penilai berbagai artikel/kertas kerja Seminar tingkat nasional, regional

dan internasional,

– Team Pengkajian Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, Pusat Islam Malaysia,

– Team Pentashih Terjemahan & Tafsir Al-Quran al-Karim (Bahasa Bugis),

Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan.

 

Bidang Penelitian & Kajian Akademik:

– Aqidah Ahli Sunnah Waljamaah,

– Kajian dakwah dan pemikiran Islam,

– Pendidikan Akhlaq dan Tasawwuf.

Kepakaran:

Bidang ilmu Usuluddin, Dakwah dan Falsafah Islam.

 

Penyelidikan Akademik

1. Fatwa Aqidah Dan Ajaran Sesat: Manhaj Ifta (Pengeluaran Fatwa) Di Negeri Selangor dan Negeri

Sembilan. PPP/INF-04-30209. 2010

2. Munyat al-I’tiqad: Suatu Kajian Pentahkikan (II/002/2011), Institut Alam Dan Tamadun Melayu

(ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia.

3. Pemikiran Ali Hasmy tokoh Aceh (II/003/2011), Institut Alam Dan Tamadun Melayu (ATMA),

Universiti Kebangsaan Malaysia.

4. Pandangan Ulama Tafsir Tentang Ayat-Ayat Zikir (II/004/2011), Institut Alam Dan Tamadun

Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia.

5. Usul Tarekat Shadhiliyyah: Terjemahan Dan Tahkik (II/005/2012), Institut Alam Dan Tamadun

Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia.

6. Gerakan Tarekat Naqsyabadiyyah Khalidiyyah Malaysia, (II/006/2012), Institut Alam Dan

Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia.

7. Aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah: Metodologi, Kefahaman dan Cabaran. (Ketua Penyelidik). KUPU

SB/C3/PDF/13/2011. Thn 2013.

8. Tasawwuf Ahli Sunnah Waljama’ah: Metodologi, Kefahaman dan Cabaran. (Ketua Penyelidik).

KUPU SB/C3/PDF/13/2011. Thn 2014.

9. Aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah: Kajian Tahap Kefahaman Warga KUPU SB. (Ketua Penyelidik).

KUPU SB/C7/PDF/13/2011. Thn 2015

10. Penghayatan Prinsip Ukhuwah Islamiyyah Dan Pemantapannya Dalam Kalangan Masyarakat

Brunei Darussalam. KUPU SB/C8/PDF/13/2011. Thn 2016

 

Artikel dalam Jurnal Berwasit

1. al-Harakah al-Batiniyyah : Nash’atuha wa manahij di’ayatiha. Dalam Jurnal Islamiyyat, Penerbit

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2000.

2. Masyarakat Muslim Asia Tenggara dan Amalan Tariqat tasawwuf. Dlm Jurnal al-Maw’izah, FPI,

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 2002.

3. Ulasan dan Kritikan Buku : Mengapa Tinggalkan Islam. Dalam Jurnal Ulum Islamiyyah, Kolej

Universiti Islam Malaysia (KUIM) 2005.

4. Membangun Jati Diri Pendakwah Muda. Dalam Journal Of Civilization: Membangun Peradaban

Kemanusiaan Dari Dunia Timur. (ICCS Vol 1 No 1) 2007.

5. Mengenali Bidaah dan Khurafat di Alam Melayu. Dalam Jurnal Syariah dan Undang-undang,

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 2009.

6. Kritikan Terhadap Pemikiran Islam Liberal. Dalam Jurnal Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah

(Jurnal Berwasit Antarabangsa) Bil 1 Julai-Disember 2011 KUPU SB.

7. Nazariyah al-ta’addudiyah al-diniyah bi Indonesia min manzurin Islamiyyin. Dalam Jurnal

Kefahaman Ahli Sunnah Waljama’ah (Jurnal Berwasit Antarabangsa) Bil. 3 Julai-Disember 2012 KUPU SB

 

Penerbitan buku:

1. al-Ijtihaad fi al-Fikr al-Islamiyy,

2. Usul al-‘Aqidah fi Daw Manhaj Ahli Sunnah.

3. Pemikiran Tasawwuf Syaikh Abu Mahasin Yusuf al-Taj.

4. al-Harakah al-Batiniyyah fi Mizan al-Islam.

5. Dirasat fi al-Fikri al-Islamiy al-Mu’asir.

6. Anjakan Paradigma Dakwah Dalam Menangani Pelampau

7. Isu Pemikiran Islam Masa Kini.

8. Pengenalan Ilmu Tasawuf.

9. Integrasi Agama & Kaunseling.

10. Muhadarat fi al- Aqidah al-Islamiyyah.

11. Agama dan Pemulihan Dadah.

12. Pendidikan Kanak-kanak dalam Islam.

13. Muhadarat fi Adab al-Ikhtilaf.

14. Kunci Memahami Ilmu Tasawuf.

15. Pengenalan Ahli Sunnah Waljama’ah.

16. Jalan Menuju Allah: Bingkisan Syaikh Yusuf al-Taj al-Khalwatiy di Ceylon.

17. Mencintai Rasulullah dan Fenomena Penghinaan.

18. Pemikiran Tarbiyah Menurut Imam Ghazali.

19. Pemikiran Tarbiyah Menurut Imam Mawardi.

20. Model Kepimpinan Pendidikan Dan Kaitannya Dengan Persekitaran Organisasi.

21. Aqidah Ahli Sunnah Waljama’ah: Metodologi, Kefahaman dan Cabaran.

 

ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK:

1- Anugerah Penerbitan, Pengajian Islam UKM, tahun 1998.

2- Anugerah Khas atas perhidmatan cemerlang di KUIM, tahun 2002.

3- Anugerah Penerbitan, Majelis Pelancaran Buku KUIM, tahun 2005.

4- Anugerah Khidmat Setia Pensyarah Antarabangsa USIM, tahun 2006.

5- Anugerah Hasanul Mudir (keunggulan Perkhidmatan) USIM tahun 2007

6- Anugerah Perkhidmatan Cemerlang USIM tahun, tahun 2009.

7- Anugerah Penulis Prolifik (Bahasa Arab) USIM, tahun 2010.

8- Anugerah Khidmat Setia Pensyarah Antarabangsa USIM, tahun 2011.

9- Anugerah Penerbitan (Kluster Sains Sosial-Bahasa Melayu), Majelis Pelancaran Buku USIM 2012.