Sikap Umat Islam Dalam Menanggapi Peradaban Barat

0
249
Tafsir Surah An-Nashr dan Al-Kafirun

AG. Prof. Dr. H. A. Syamsul Bahri AG., Lc. MA.

Abul Hasan Ali Nadwi (pemikir Asia Tengah) dalam karyanya “maza khasiral alam binhitot al-muslimin” menyatakan bahwa segala ragam, sikap dan tanggapan umat Islam terhadap peradaban Barat umumnya dapat dirumuskan kepada tiga bentuk:

(a) Golongan yang menolak mentah-mentah kebaikan dan keburukan peradaban Barat.

Sikap tradisionalis-salafi ini mau bertahan dengan kedudukan atau status-quo mereka.

(b) Golongan yang menerima dan menyerah bulat-bulat segala kebaikan dan keburukan peradaban Barat.

Ini ialah sikap golongan yang dianggap sebagai modernis-mujaddid yang melakukan itu semua atas nama kemajuan atau progres.

(c) Golongan yang tidak menolak mentah-mentah dan tidak pula menerima bulat-bulat tetapi melakukan penyaringan dan pengolahan semula menerusi orientasi dan penjiwaan Islam sehingga terjelma satu paduan yang harmonis.

Yaitu sikap golongan fundamentalis-wasati Islam yang pada prinsipnya masih kuat berpegang dengan tradisi tetapi pada waktu yang sama bersikap terbuka dan rasional terhadap unsur pendatang baru seperti sains dan teknologi Barat.

Golongan fundamentalis-wasati ini boleh ditakrifkan sebagai kumpulan yang berpegang kepada kepercayaan bahwa Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna dan Islam tidak patut diubahsuai mengikut kehendak atau tuntutan zaman.

Hanya manusia dan masyarakat saja yang seyogia membentuk peribadi dan perlakuannya mengikut arahan dan seruan yang terkandung dalam syariat Islam.

Oleh itu setiap umat Islam dilarang mengkompromi prinsip hidup keislaman mereka dengan mana-mana ‘-isme’ atau fahaman.

Sekiranya mana-mana pihak, individu atau sebagian daripada masyarakat telah meninggalkan ajaran agama, maka mereka wajib dinasihati supaya kembali kepada kehidupan Islam yang berlandaskan al-Quran dan al-Hadith mengikut fahaman Ahli Sunnah Wal Jama’ah.

Mengikut perspektif golongan wasati ini, manusia dan masyarakat yang berjaya dan bahagia ialah manusia dan masyarakat yang diurus perjalanannya oleh undang-undang Tuhan seterusnya.

Sungguhpun golongan Tradisionalis bersikap konservatif dan menolak semua bentuk pembaharuan dan seterusnya mau mengekalkan setiap aspek Islam dalam bentuk aslinya.

Namun perjuangan mereka lebih bercorak penyisihan dalam memperjuangkan cita-cita Islamiyyah mereka.

Ini menyebabkan mereka lebih banyak menumpukan perhatian kepada cara hidup Islam yang terbatas yaitu sekedar sembahyang, zakat, haji dan puasa serta usaha memahami sejarah Islam sekedar untuk dijadikan pengetahuan semata-mata.

Mereka lebih suka menumpukan perhatiannya kepada persoalan furuiyyah dan khilafiyyah yang berkaitan ibadah semata-mata.

Golongan modernis sebaliknya lebih menitikberatkan manusia beragama Islam dan tidak menghiraukan ajaran dan tuntutan Islam.

Yang menjadi tujuan mereka ialah kemajuan peradaban umat Islam tanpa mempedulikan nilai-nilai agama mereka.

Gerakan mereka lebih banyak berfokus kepada usaha menyesuaikan ajaran Islam mengikut tuntutan masa dan masyarakat dominan, karena bagi mereka ajaran-ajaran syariah yang dipakai pada masa lalu tidak begitu sesuai dengan kehendak zaman ini lagi.

Malah dianggapnya menyekat manusia yang beragama Islam dalam kehidupan mengejar kemajuan.

Respons mereka memperlihatkan sikap yang liberal sehingga mereka sanggup melihat pemisahan antara agama dan negara.

Golongan ini mempunyai pendirian lebih ekstrim.

Mereka bukan saja berjuang untuk mengasingkan antara agama dan negara, tetapi mau penganut Islam menjadikan kehidupan beragama hanya di peringkat peribadi saja dan menyangkal tuntutan ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

Bagi mereka orang Islam patut bertindak seperti orang Barat yang telah meninggalkan agama Nasrani untuk mendapat kejayaan duniawi dan kemewahan material.

ddi abrad 1